×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

YTE 501  Yapım Teknolojileri Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik (3-0) 3
Bu dersin temel amacı yüksek lisans öğrencilerine yapım teknolojileri alanında rehberlik sağlayacak temel araştırma bilgilerinin sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle öğrencilere yapı ve yapım teknolojileri ile ilgili bir konu ve soru belirlenecek ve bu araştırma sorunsalını net bir şekilde ifade edebilmenin yöntemleri gösterilecektir. İkinci aşamada, bu araştırma sorusunun ele alınmasında uygulanabilecek yöntemler tariflenecektir. Belirlenen yöntem çerçevesinde literatür taraması yapmak, bibliyografya oluşturmak, ana ve ikincil kaynakları belirlemek ve tüm bu veriler ışığında araştırma sorusu ve yöntem çerçevesinde bir kurgu oluşturmaları dersin hedefidir.

 

YTE505  Yapı Projesi I (2-2) 3
Uygulama projesi kapsamında, mekânsal düzenleme, taşıyıcı sistem ve çevre kontrolu açısından alternatiflerin araştırılması ve karşılaştırılması, yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarımın irdelenmesi, tasarımın yapılabilirliğinin Türkiye’de geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü yönetmeliği gibi) göre oluşturulması, yapı alt sistemleriyle ilgili tüm gerekliliklerin tasarım ile bütünleştirilmesi ve ilkelerin teorik ve uygulamalı çalışmalar ile irdelenmesi.

 

YTE506 Yapı Projesi II (2-2) 3
Uygulama projesi üzerinde teorik ve uygulama olanağı açısından sorgulanacak sistem verileri şu şekildedir: İklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım ilkeleri, bina biçimi, yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı, görsel konfor ve renk tasarımı, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, doğal ve yapay aydınlatma sistemi tasarımı. Ses ve yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri. Yapma çevrede gürültü kontrolü, mekanların akustik tasarımı. Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve öğelerinin mimari çözümler ile entegrasyonu. Yangın ve yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım, yangından korunma için tasarım ilkeleri. Türkiye’ de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklere uygun proje hazırlanması.

 

YTE 590 Seminer (0-0) 0
Öğrencilerin ilgi duydukları ve tez aşamasında çalışmayı planladıkları alanlarda güncel bilgilere, tartışmalara ve literatüre hakim olabilmeleri için gerekli araştırmaların ve tartışmaların yürütüldüğü ders olması açısından seminer dersi tezli yüksek lisans programının önemli bir parçasıdır. Kredisiz, zorunlu derstir. Öğrencilere ilgi duydukları ve tez konusu olarak çalışmayı planladıkları alanlar üzerine akademik tartışma ve paylaşım ortamı sunmayı amaçlar. Bu ders kapsamında her öğrenciden ilgi alanında güncel bilgilere, tartışmalara ve kaynaklara dair bilimsel araştırma yapması beklenir. Öğrenciler dönem sonunda bu çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunarlar. Bu ders sonunda öğrencilerin ilgi duydukları ve tez aşamasında çalışmayı planladıkları alanda güncel bilgi, tartışmalara ve literatüre hakim olmaları hedeflenir.

 

YTE 592 Proje (0-0) 0
Bu ders tezsiz opsiyonda bulunan öğrenciler için zorunlu olup, Yapım Teknolojileri alanındaki konularda lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile yapacağı projeyi ve sunulmasını kapsar.

 

YTE 599 Tez (0-0) 0
Tez çalışmasını kapsayan bu ders Y. Lisans programının esas dersidir. Kredisiz, zorunlu derstir. Tez konusu onaylanmış olan öğrencilerin danışmanları denetiminde ve danışmanları ile bilgi alışverişinde bulunarak bağımsız olarak yürüttükleri tez çalışmasını kapsar. Bu ders sonunda öğrencinin tezini akademik ve etik kriterlere ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yazım Kurallarına uygun olarak tamamlaması beklenmektedir. 

 

SEÇMELİ DERSLER

YTE 511 Mimarlıkta İnovatif Malzemeler (3-0) 3
Mimarlıkta İnovatif Malzemeler dersi kapsamında, yapı malzemesi teknolojisinde izlenen yenilikçi yaklaşımlar, farklı sektörlerdeki malzeme gelişmeleri ve yapı endüstrisine transferler anlatılmaktadır. Bu bağlamda, seramik, metal, polimer, kompozit ve doğal malzemelerdeki yeni gelişmeler incelenmektedir. Yeni malzemelerin performans kriterleri, çevresel performansı gözönüne alınarak irdelemeler yapılmaktadır. İnovatif malzemelerin geliştirilmesinde kullanılan teknikler ve geleneksel malzemelerle karşılaştırma-değerlendirme yöntemleri de dersin içeriğinde yer almaktadır. Bu dersin amacı ve hedefi yapı malzemesi teknolojisinde inovatif yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek, yeni malzeme geliştirme süreçlerini tanımak, sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı bağlamında kullanılan yeni malzemelerin önemini ve kullanım alanlarını kavramaktır.

 

YTE 512 Kompozit Yapı Malzemeleri ve Bileşenlerin Tasarım İlkeleri (3-0) 3
Ders kapsamında binada kullanılan malzeme ve bileşenlerin kompozit kavramı bağlamında tanımlanması, konu ile ilgili temel kavramların verilmesi, geleneksel ve gelişmiş kompozitlerin temel özelliklerinin anlatılması, yapı malzeme ve elemanlarının kompozit kavramı ile tasarlanması ve irdelenmesi. Bu dersin amacı ve hedefi kompozit malzeme ve bileşenlerin önemini vurgulamak ve öğrencileri yeni kompozitler tasarlamaya özendirmektir.

 

YTE 513 Yapıların Çevresel Performansı (3-0) 3
Dersin içeriği binaların çevre ile etkileşimin sorgulanması ve çevresel etkilerinin saptanmasına yönelik yöntem ve uygulamaların irdelenmesidir. Bu dersi alan öğrenciler konu ile ilgili standartlar bağlamında, yaşam Döngüsü Değerlendirme metodunu ve binaların çevresel performansını araştırabilecek, çevresel etki değerlerini düşürebilme yöntemlerini kullanabilecektir.

 

YTE 514 Enerji Etkin Bina Tasarım Parametreleri (3-0) 3
Dersin içeriğinde binaların tasarım sürecinde, ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisini minimize edecek pasif sistem alternatiflerinin tartışılması, enerji giderlerini minimize edecek alternatiflerin belirlenmesi, belirlenen yaklaşımlar sonucunda elde edilen alternatiflerin irdelemesinin yapılması, binaların ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi giderlerini minimize edecek sistemler olarak tasarlama kriterleri ele alınmaktadır. Bu dersi alan öğrencinin enerji maliyeti düşük bina tasarlama becerisini kazanması, yeni bilgiler üretebilmesi, yeni araştırma yöntemlerini kullanabilmesi hedeflenmiştir.

 

YTE 515 Ekolojik Tasarım, Sürdürülebilir Kent ve Mimarlık  (3-0) 3
Çevre duyarlı, “Ekolojik Tasarım” ilkeleri, sürdürülebilir Kent ve Mimarlık, Ekolojik Kent Merkezi, Çevre Duyarlı ve “Yeşil Planlama” ve “Kentsel Tasarım” konularını içeren bir derstir. Kent planlaması, yeni yerleşim alanları tasarımı, kıyılarda kentsel tasarım, tarihsel çevrelerde kentsel tasarım vb konuları içerecek dersin amacı “ Yaşanabilir ve Sürdürülebilir” bir kentsel çevre ve tasarımları öğretmek ve uygulamalı olarak eğitmektir. Ders kapsamında, meydan, yaya yolu, kıyı, kent merkezi, anıt yapı çevre düzenlemesi vb tasarımlar ele alınabilecektir. Uygulama ve tasarım da yapılarak ders işlenecektir.

 

YTE 516 İç Mekanda Akustik Algı ve Psikoakustik (3-0) 3
Bu derste temel akustik kavramlar, mimari akustik prensipler ve işitsel algı konuları işlenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin akustik biliminin mimari ve algısal konular özelinde farkındalık kazandırmaktır. İç mekandaki işitsel peyzajın kullanıcılara olan etkisinin önemine ders kapsamında detaylı değinilmektedir. Algı çalışmalarında önemli rol oynayan anket metodunun, sınıf içi ve saha çalışmaları ile pratik edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ders kapsamında, psikoakustik parametreler üzerinde de durulmakta, ölçüm teknikleri ve izlenen metotlar anlatılmaktadır. Bilimsel çalışmalarda, öznel ve nesnel ölçüm metotlarının bir arada nasıl kullanıldığı ve istatistiksel olarak incelenme tekniklerinin üzerinden geçilmektedir. Öğrencilerin, bu bağlamda önerdikleri bilimsel çalışma planlarını ve pilot çalışma sonuçlarını sunarak dersi tamamlamaları beklenmektedir.

 

YTE 517 Bilgisayar Simülasyonu ile Akustik Modelleme (3-0) 3
Dersin birincil hedefi öğrencilere mimari akustiğin temeli olan, akustik amaçlı mekanların tasarımında dikkat edilmesi gereken temel prensipleri ve akustik kavramları vermektir. İkincil hedef, modelleme programları ve verilen akustik bilgiler doğrultusunda nasıl akustik modelleme yapılabildiğinin öğrencilere öğretilmesidir. Teorik bilgi paylaşımının ardından, öğrencilerden iki farklı akustik yapı seçmeleri ve bu yapıları mimari ve kullanıcı özelliklerine odaklanarak karşılaştırmalı olarak incelemeleri beklenir. Bir sonraki aşamada öğrenciler, akustik anlamda problematik olan yapıyı bir simülasyon programı ile inceler ve öneriler getirir. Dersin sonunda öğrenciler, bitirme projesi olarak akustik anlamda iyileştirilmiş projelerini detaylı olarak sunar ve yaptıkları modelleme raporlarını teslim eder.

 

YTE 518 Mimari Yapılarda Renk Analizi ve Tasarıma Etkisi   (3-0) 3
Renk, mimari tasarım öğelerinden biridir. Görsel algının bir parçası olan renk, insanlar üzerinde öznel ve simgesel etkiler oluşturmasının yanı sıra, mimari tasarımda biçimsel ve işlevsel anlamlar oluşturmuştur. Dersin amacı, renk olgusunun mimari yapıların tasarım sürecinde düşünülmesi gereken bir kavram olduğunu aktarmaktır. Yapı içi ve yapı yüzü renk tasarım ilkelerini anlatmak, yapı yüzü renk kararlarının doğal ve yapılı çevreye olan etkisini irdelemek, iç mekanlarda renk ve ışık, renk ve malzeme ilişkilerini ve görsel konfor koşullarını tartışmak bu dersin ana amaçları arasındadır.

 

YTE 519 Sürdürülebilir Bina Tasarım Kriterleri ve Yeşil Binaların Analizi (3-0) 3
Günümüzde, sosyal bir sorumluluk olarak kabul edilen ve küresel ölçekte birçok çalışma alanı dahilinde irdelenen sürdürülebilirlik kavramı; çevre dostu, kullanıcı sağlığını dikkate alan, sosyal ve kültürel faktörler açısından tatminkar yapıların yaratılmasına ilişkin kılavuz ilkelerin ortaya konması bağlamında tasarım disiplinlerinde de büyük önem taşımaktadır. Bu ders ile öğrencilerin, sürdürülebilirlik kavramının kapsadığı tasarım kriterleri, yapıların çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri, yapılı çevrelerde kullanıcı sağlığı ve konforu sağlanması ile dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil yapı sertifika sistemi uygulamaları konularında farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında, ‘sürdürülebilir’ ve ‘yeşil’ tasarım kavramları tanımlanarak, konunun temel felsefesi, çevre bilincinin sürdürülebilirlik kavramına evrildiği tarihsel süreci aktarılarak irdelenmektedir. Ayrıca sürdürülebilir tasarımın kapsadığı çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlardaki faktörleri, yapılı çevreye eleştirel bir gözle bakılmasını sağlamak amaçlı olarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda, yapıların performanslarını ve sürdürülebilir yaklaşımlarını ölçebilmek için kullanılan başlıca uluslararası yeşil bina sertifika sistemleri, değerlendirme yöntemlerindeki farklar ortaya konarak incelenmektedir. Ayrıca, ulusal sertifikalı yeşil yapı örnekleri saha çalışması olmak üzere, uluslararası örnekler ise kaynaklar üzerinden kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir.

 

YTE 520 Bina Performans Simülasyonu Temel İlkeleri (3-0) 3
Bina tasarımında sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda yenilikçi çözümlerin geliştirilebilmesinin en etkin ve ekonomik yollarından biri, ileride çıkabilecek ve çözümü çok daha maliyetli olabilen sorunları önceden tahmin etmek ve analiz etmektir. 1970’lerden bu yana bina performans simülasyonları bina analizi ve değerlendirmesinde kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Bu ders kapsamında, bina performans simülasyon araçları hakkında bilgi vermek ve performansa dayalı yaklaşımı kavramak, yüksek performanslı binaları maliyet etkin ve çevreye duyarlı bir şekilde tasarlamak ve tanıtmak için etkili bir yöntem olarak uygulamak, tasarım sürecinin çok erken safhalarından itibaren simülasyon uygulamalarını gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu derste binalarda performans değerlendirme ile ilgili temel kavramların tanıtılması, performans simülasyonları hakkında pratik bilgiler verilmesi ve basitleştirilmiş yöntemlerden karmaşık olanlara kadar bina performans simülasyonu için ortak yöntemlerin açıklanması ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Öğrenciler konuları okumalar, tartışmalar ve simülasyon uygulamaları yoluyla inceleyeceklerdir.

 

YTE 521 Yapı Fiziğinin Temel İlkeleri  (3-0) 3
Bu ders yapı fiziği ile ilgili temel bilgiler ışığında, bina kullanıcıları için fiziki, işlevsel ve psikolojik konfor sunmaya yönelik olarak ısıl, görsel ve işitsel performans konularına genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. İklim, insan sağlığı ve güvenliği, yapım sistemleri ve uygulamaları da dersin kapsamına dahildir. Ders içeriğinde teorik bilgi aktarımı dışında uygulama pratikleri de olacaktır. Öğrencilerden, teorik bilgi ile uygulama pratiğini birleştirerek, ısıl performans, aydınlatma ve akustik konularında basit hesaplamalar yapmaları ve ilgili sistemlere dayalı araştırma raporları düzenlemeleri beklenmektedir.

 

YTE 522 Yapım Sistemlerinin Tarihsel Evrimi (3-0) 3
Yapım sistemlerinin tarih içinde gösterdiği evrim sürecini tanıtmayı amaçlayan bir derstir. Bu ders kapsamında Anadolu uygarlıkları temel alınarak, ilgili ve yakın coğrafyalarla ilişkili olacak biçimde geleneksel yapım sistemleri, malzeme ve detay bilgisi yer almakta, ve görsel malzeme ile desteklenmektedir. Başlıca taş/tuğla kâgir yapılar ve ahşap iskelet yapıların kurma özellikleri, taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı ögeleri, malzemeleri ile açıklık ve bezeme unsurları, düz ve eğrisel üst örtülerin gelişim süreci ele alınmaktadır. Ders, öğrencilerin yeni tasarımlar geliştirebilmeleri için geçmiş örneklerin irdelenmesini hedef almakta, geleceğe yönelik ipuçları çıkarmalarının sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ders sonunda öğrencilerden ilgi alanları ile bağlantılı olacak biçimde bilimsel araştırma yapmaları ve sunmaları beklenmektedir.

 

YTE 523 Geleneksel Mimaride Koruma ve Onarım Yöntemleri (3-0) 3
Bu dersin amacı, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve yeniden kullanımı bağlamında geleneksel ve yöresel yapıların onarılarak geleceğe aktarılmasının fiziki yöntemlerinin tanıtılmasıdır. Ders temel düzeyde, yapılaşmış çevrede strüktürel müdahalelere konu olacak yapılarda, onarım yaklaşımlarının aktarılmasını hedef almaktadır. Ahşap ve taş konstrüksiyonlarda bozulmalara neden olan etkenler, malzemelerin temel özellikleri, onarım öncesi ve sırasında uygulanacak işlemler, koruma – onarımda projelendirme ve teknikleri, sağlamlaştırma- bütünleme – temizleme/arındırma vb. yeniden kullanım için yapılacak müdahalelerin tanıtılması bu dersin kapsamı içinde yer alır. Dersin çıkarımı ise, öğrencilerin özel örnekler üzerinde, yapısal onarımlar için kullanılabilecek yöntemleri uygulayabilecekleri detay çözümler geliştirebilmelerinin sağlanmasıdır. Dersin sonunda ilgi konuları çerçevesinde bilimsel araştırma yapmaları ve sunulan problemlere öneri çözümler getirebilmeleri beklenmektedir.

 

YTE 524 Tarihi Yapılarda Yapım Teknikleri ve Malzeme Kullanımı (3-0) 3
Öğrencilerin yapı sanatının geçirdiği aşamalar hakkında bilgi edinmeleri, tarihi yapıları oluşturan yapısal elemanların biraraya geliş mantığını anlayıp sorgulayarak geleceğin yapılarındaki uygulamalara yönelik kazanımlar oluşturmaları ve kültür varlıklarımızı bilgi kaynağı olarak kullanıp korunmalarına katkıda bulunmaları için gerekli bir seçmeli derstir. Temel yapım teknikleri ile oluşturulan strüktürel ve konstrüktif uygulamalar ve çeşitli dönemlerde kulanılan başlıca yapı malzemeleri hakkında bilgi aktarılan teorik bir bölüm ile başlayan ders süreci, yapım tekniği ve yapım tekniğinin farklı coğrafyalara göre değişen türevleri bağlamında öğrencilerin yapacağı saha çalışmaları, incelemeler, kaynak araştırması ve bunlarla ilgili tartışmalar üzerinden devam eder. Bu işleyiş kapsamında öğrencilerden ders sorumlusu tarafından belirtilen sınırlar dahilinde yukarıda tanımlanan faaliyetler ile ilgili çalışmalarını raporlar halinde sunmaları beklenir. Dersin değerlendirmesi bu rapor üzerinden yapılır. Bu ders sonucunda öğrencilerin tarihi yapıların yapım tekniklerini anlama ve çözümleme becerisini geliştirmeleri, kültür varlıklarına yönelik farklı bir bakış açısı oluşturmaları hedeflenir.

 

YTE 525 Yapı Malzemeleri Tarihi (3-0) 3
Tarihin çeşitli dönemlerinde yapı malzemelerinin gelişimi, kullanımı, değişen formları, oluşan türevleri ve ihtiyaçlar bağlamında yeni malzeme kavramlarının ortaya çıkışı konularının tartışıldığı bir seçmeli derstir. Genel olarak malzeme türü veya dönem bazında belirlenen belli konular ekseninde malzeme üretimi, kullanımı, özellikleri ve sorunlarına yönelik anlatımlar ve tartışmalarla gelişen bir süreci içerir. Bu süreçte her öğrenciden ders değerlendirmesinde esas alınmak üzere, ders sorunlusunun uygun göreceği bir konuda araştırma raporu hazırlaması istenir. Bu ders sonucunda öğrencilerin yapı malzemelerinin gelişimi ve kullanımında rol oynayan teknolojik ve sosyo-kültürel süreçlerin farkında olmaları, meslek hayatında karşılaştıkları çeşitli dönemlere ait yapılar ile ilgili onarım ya da yapım dönemleri hakkında yorum yapabilme yetisini kazanmaları hedeflenir.

 

YTE 526 Mimari Tasarımda Karar Süreci (3-0) 3
Dersin amacı, öğrenciye mimari tasarım sürecinde kullanılabilecek bilimsel karar yöntemlerini tanıtmaktır. Bu çerçeve içinde, öncelikle karar destek sistemlerinin ortaya çıkışı, gelişimi incelenecektir. Alternatif bilimsel yöntemler içinde hangi sistemlerin mimari tasarım sorunsalının çözümüne daha elverişli olduğu tartışılacak, uygun görülecek teknikler daha ayrıntıları ile irdelenecektir. Ders iki kanal üzerinden yürütülecektir: bir yandan okumalar aracılığı ile kuramsal temel yaratılacak, diğer yandan dönem başında belirlenecek tasarım konuları üzerinde öğrenciler uygulamalar gerçekleştirecektir.

 

YTE 527 Ortaçağ’da Yapı Ustaları Ve Yapım Süreçleri (3-0) 3
Bu ders Ortaçağ mimarisi ile tasarım ve yapım süreçlerini genellikle hem tasarımın sahibi hem de uygulayıcısı olan yapı ustaları üzerinden irdelemektedir. Akdeniz havzasında seyahat eden yapı ustaları beraberlerinde yapı sistem ve teknikleri ile fikir ve tasarımların dolaşımını mümkün kılmışlardır. Bu ders, bu coğrafyada Ortaçağ’dan günümüze ulaşan yapılarda karşımıza çıkan benzer yapısal elemanların ortaya çıkış ve evrim süreçlerini yapı ustaları perspektifinden sorgulamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tasarımcı ve uygulayıcının ayrı meslekler olarak farklılaştığı Rönesans öncesi dönemde yapı ustaları ve yapım süreçlerine bakmak günümüzde mimarlık meslek pratiğini yeniden değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.

 

CE 541 İleri Beton Malzemeleri 
Beton için çimento, agrega ve katkı maddeleri, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun yapısal ve mekanik davranışı, betonun çeşitleri ve karakteristik özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonarme çalışmaların geleceği ve bir yapı malzemesi olarak betonun çevresel yönleri.

 

CE 542 İleri Yapı Malzemeleri 
Yapı malzemelerinin mekanik ve dayanıklılık özellikleri, betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri ve mikroyapıları, mikroyapı, çelik tipleri ve çeşitli yönleri, inşaatta plastik ve kompozitler, yenilikçi yapı malzemeleri ve yapı malzemeleri ile çevre arasındaki etkileşim.

 

CE 588 İleri Yapı Malzemeleri 
Bu ders ABD, Japonya ve Avrupa’daki araştırmaları takiben sismik tasarım alanındaki son gelişmeleri incelemektedir. Performansa dayalı sismik tasarımda yakın zamanda önerilen pratik tasarım yaklaşımları vurgulanacak ve bu yaklaşımlar doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemleriyle doğrulanacaktır. Tasarım yaklaşımları, eşdeğer doğrusal sistemler veya sabit dayanım veya sabit süneklik deplasman değiştirme faktörleri gibi tek serbestlik dereceli benzerliklerin kullanılmasına odaklanacaktır. Bu ders, deprem mühendisliği ve ileri yapı dinamiği bilgi birikimine sahip yapı mühendisliği dalındaki öğrencilere yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler aşağıdaki konularda temel bilgiye sahip olmakla yükümlüdürler: Yapı Analizinde Matris Yöntemleri, Yapı Dinamiği, Deprem Mühendisliği.

 

İSGÜV 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku  
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, ilgili başlıca kanunlar olan 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun incelenmesi, bu çerçevede işçi ve işverenin iş güvenliğine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, aykırı davranış halinde karşılıklı talep hakları ile kamusal yaptırımlar, iş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki boyutları inceleme konusu yapılacaktır.

 

ME 538 Kompozit Malzemeler 
Polimer, metal, seramik, hücresel ve biyolojik kompozit sistemlerin fiziksel özellikleri ve mekanik davranışları. Mikro ve makro mekanikler. Katmanlaşma ve mukavemet analizleri. Statik ve geçici yükleme. Üretim, geri dönüşüm, tasarım, analitik-deneysel ilişkiler ve uygulamalar.

 

ME 560 Rüzgar Gücü  
Rüzgar gücünün mekanik güce ve elektriğe dönüşümünde kullanılan temel kavramlar. Rüzgar gücünün elde edilmesinde kullanılan araçların tasarımı. Mühendislikle ilgili ve sosyal ve ekonomik sorunlar.