×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

MİMARLIK BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ


1. YIL / GÜZ DÖNEMİ


ARCH 101 BASIC DESIGN | TEMEL TASARIM (4-4) 6

Bu ders tasarımın temel elemanları, kavramları ve prensiplerine giriş niteliğindedir. Tasarım problemleriyle başa çıkmak için gerekli olan zihinsel ve el becerilerini geliştirmek, iki ve üç boyutta kompozisyonel bütünlükler oluşturmak için gerekli olan görsel ve biçimsel değerleri edindirmek amacıyla oluşturulmuş kompozisyon ödevlerini içermektedir.

ARCH 121 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE | MİMARLIĞA GİRİŞ (3-0) 3

Bu ders, mimarlık ve mimari tasarımın temel kavramları ve bilgi dağarcığına giriş niteliğindedir. Mimari biçim, yapı, işlev ve bağlam gibi temel kavramların teorik çalışmasını içerir. Bu mimari kavramları, mimarlık ürünlerinin oluşumunu anlama ve değerlendirmekte kullanılacak temel araç ve ölçütleri geliştirmek amacıyla detaylı olarak inceler.

ARCH 131 TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM (2-2) 3

Bu ders mimarlıkta algı, iletişim ve görsel kavramların çizim ortamını kullanarak geliştirilmesini içerir. Resmi soyutlama kuralları, üç boyutlu görselleştirme, ölçeğe çizim, çizimde yeterlilik, çizim tekniklerinin manipülasyonu ve grafik ifadelerinin temel becerileri gibi özel temalara odaklanır. Çizim ekipmanı, malzemeleri ve teknikleri bu ders ile öğrencilere tanıtılmaktadır.

ARCH 103 FREE-HAND DRAWING | SERBEST EL ÇİZİM  (3-0) 3

Bu derste öğrencilere serbest el çizim tekniği anlatılmakta ve nasıl mimari eskizler yapılabileceği öğretilmektedir. ARCH103 dersi öğrencinin görsel ifade yeteneğini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.


1. YIL / BAHAR DÖNEMİ


ARCH 102 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN | MİMARİ TASARIMA GİRİŞ (4-4) 6

Bu stüdyo dersi, tasarım stüdyoları için giriş dersidir. Öğrencilere mimari tasarım fikrinin ne olduğunu ve belirli bir projede tasarım fikirlerini analiz etmeyi tanıtır. Tasarım sürecinin bağlam ve program kavramlarına bağlı olduğunu gösterir. Öğrenciler öncelikle bağlam ve programın ne olduğu ile karşılaşırlar.

ARCH 104 ARCHITECTURAL HISTORY I  | MİMARLIK TARİHİ I (3-0) 3

MiMarlık Tarihi I, öğrencilere mimari gelişmeler ve kültürler arası ilişkiler hakkında eleştirel biranlayış sağlayan dört genel araştırma dersinin ilkidir. Bu derste sunulan materyaller, Neolitik dönemden Orta Çağ’a uzanmaktadır ve özellikle Avrupa ve Akdeniz havzasının mimarisine odaklanmaktadır. Ders, bağlamsal bir çerçeve içinde mimarlık ve yapılı çevre ile ilgilenmektedir.

ARCH 132 ARCHITECTURAL DRAWING | MİMARİ ÇİZİM (2-2) 3

Bu ders, öğrencileri uygun ölçeklerde mimari çizim tekniklerini tanıtmaktadır. Üç boyutlu, resimsel çizim teknikleri ve perspektif çizimleri (tek nokta perspektifi ve iki nokta perspektifi) ilkelerini vermek için alıştırmalar içerir. Site planından kesitlere ve uygulama proje ölçeğinden mimari çizim yöntemlerine odaklanır.

ARCH 122 INTRODUCTION TO ENGINEERING MECHANICS | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİNE GİRİŞ (3-0) 3

Statik ve Mukavemet prensiplerine giriş. Kuvvet Vektörleri, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Serbest Cisim Diyagramları, Mesnet Kuvvetleri, Kemer Analizi, Kablo Analizi, Düzlemsel Makasların Analizi, Kiriş Analizi, Kesme Kuvveti, Eğilme Momenti, Eksenel Kuvvet Diagramları


2. YIL / GÜZ DÖNEMİ


ARCH 201 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO I | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I (4-4) 6

Mimari Tasarım Stüdyosu serisinin toplam 6 stüdyosu olan ilk stüdyosu. Architectural Design Studio serisi, mimari müfredatın çekirdeğini oluşturmaktadır. Architectural Design Studio serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulamalarını sağlar. Dizideki her stüdyo tasarımın çeşitli yönlerini ve tasarım sorununun konusunu, kavramını, ölçeğini ve bağlamını farklı bir şekilde vurgulamaktadır. Bu ders öğrencilere “konut” un ne anlama geldiğini ve fiziksel, bağlamda mahalle, gizlilik, özel alan gibi kavramların neler olduğunu tanıtmaktadır.

ARCH 203 COMPUTER AIDED DESIGN I | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (2-2) 3

Bu ders bir ya da daha fazla bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanılarak iki boyutlu mimari çizim ve üç boyutlu mimari modelleme için gereken temel becerileri geliştirmeyi hedefleyen bir lisans dersidir. Ders, mimari tasarım ve sunumun çağdaş biçimleri arayışında bilgisayar destekli tasarım yazılımları aracılığıyla mimari çizim, modelleme ve sunumun bütüncül kavrayışı üzerine bilgisayar destekli tasarım derslerini kapsayan bir dizinin ilk dersidir. Mimari projelerin bilgisayar destekli ortografik kompozisyonu ve üç boyutlu sunumları için temel kuralların anlaşılması ile iki boyutlu mimari çizim ve üç boyutlu mimari modelleme için gereken temel bilgi ve araçları mimarlık öğrencilerine sağlamayı hedefler. Bilgisayar destekli yazılım programlarında farklı ölçeklerde mimari çizimler ve modellemeler üretmek dersin esas kısmını oluşturur.

ARCH 205 MATERIALS OF ARCHITECTURAL CONSTRUCTION | MİMARLIKTA YAPI MALZEMELERİ (2-2) 3

Bina yapımında kullanılan başlıca yapı malzemeleri bu ders kapsamında, farklı özellikleri ve kullanım biçimleriyle tanıtılır.

ARCH 207 FACTORS GUIDING ARCHITECTURAL DESIGN | MİMARİ TASARIMI YÖNLENDİREN ETMENLER (2-2) 3

Bu ders, mimari tasarımı şekillendiren/yönlendiren faktörleri araştırır. Mekânsal-zamansal koşullar altında nihai ürünler üzerinde ne tür faktörlerin etkili olduğunu anlamak amacıyla seçilen mimari projeler alt sistemlere ayrıştırılarak incelenmektedir. Öğrencilerin vaka çalışmaları üzerinden hem mimari program verilerini hem de bağlamsal yaklaşımları yorumlamaları beklenmektedir.

ARCH 225 ARCHITECTURAL HISTORY II | MİMARLIK TARİHİ II (3-0) 3

Mimarlık Tarihi II dersi dört derslik mimarlık tarihi araştırma dersleri serisinin ikinci dersi olarak öğrencilere mimarlık alanındaki gelişmelere eleştirel bir gözle bakabilme ve kültürler arası ilişkileri anlayabilme becerisi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders için sunulan bilgiler 7. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl arasındaki zaman aralığını taramakta ve özellikle Avrupa ve Akdeniz havzasına odaklanmaktadır. Bu ders mimarlık ve yapılı çevreyi kavramsal bir çerçeve etrafında tartışmayı amaçlamaktadır

ARCH 233 CONSTRUCTION SYSTEMS I | YAPI SİSTEMLERİ I (2-2) 3

Binaların ana unsurlarına konsantre olarak bina inşaatının yönlerini kapsayan. Bu bağlamda, temeller, duvarlar ve zemin sistemleri gibi binaların mimari arka planı analiz edilmektedir. Ayrıca, çeşitli materyaller ve yapısal sistemlere ilişkin terminoloji bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

ARCH 237 BEHAVIOR AND ANALYSIS OF STRUCTURES | YAPISAL SİSTEMLERİN DAVRANIŞI VE ANALİZİ (3-0) 3

Mukavemetin temel kavramları. Alan Ağırlık Merkezi, Atalet Momenti, Gerilme ve birim Deformasyon, Eksenel Gerilme, Kayma gerilmesi, Eğilme Gerilmesi, Bileşik Gerilme Etkileri. Kesin ve Yaklaşık Analiz Yöntemleri. Şekil Değiştirmeler. İç Gerilmelerin Dağılımı. Çerçeve Sistemlerin Düşey ve Yanal Yükler altında Davranışı.


2. YIL / BAHAR DÖNEMİ


ARCH 202 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  II | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II (4-4) 6

Mimari Tasarım Stüdyosu serisinin toplam 6 stüdyosu olan ikinci stüdyosudur. Mimari Tasarım Stüdyosu serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulamalarını sağlar. Serideki her stüdyo, tasarımın çeşitli yönlerini kapsar ve tasarım sorununun konusuna, kavramına, ölçeğine ve bağlamına farklı bir vurgu yapar. Bu dersin ana odağı, fiziksel bir bağlamda gizlilik ve tanıtım kavramlarıdır. Mimari programlama orta ve küçük ölçekli. Konular arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, konut, ofis ve idare, perakende, eğitim ve araştırma, spor, eğlence ve kamu güvenliği yer alabilir. Projelerin çizim ve temsil ölçeği esas olarak 1/100 ölçeğinden oluşacaktır.

ARCH 204 ARCHITECTURAL HISTORY III | MİMARLIK TARİHİ III (3-0) 3

Mimarlık Tarihi III, öğrencilerin mimari gelişmeleri ve kültürler arası ilişkileri eleştirel bir şekilde anlamalarını sağlayan dört genel dersin üçüncüsüdür. Bu ders özellikle Avrupa ve ABD’de örneklendiği gibi 20. ve 21. yüzyıl sanat ve mimarlığını kapsamaktadır. Derste sürekli ve hızlı değişimler, benzer ve zıt fikirler ve bunların sanat ve mimarideki yansımaları ele alınmaktadır.

ARCH 214 COMPUTER AIDED DESIGN II | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (2-2) 3

Bu ders bir ya da daha fazla bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanılarak üç boyutlu mimari sunum ve iki boyutlu mimari görselleştirme ve sunum için gereken temel becerileri geliştirmeyi hedefleyen bir lisans dersidir. Ders, mimari tasarım ve sunumun çağdaş biçimleri arayışında bilgisayar destekli tasarım yazılımları aracılığıyla mimari çizim, modelleme ve sunumun bütüncül kavrayışı üzerine bilgisayar destekli tasarım derslerini kapsayan bir dizinin ikinci dersidir. Mimari projelerin bilgisayar destekli sunum ve görselleştirmeleri için temel kuralların anlaşılması ile üç boyutlu mimari sunum ve iki boyutlu mimari görselleştirme için gereken temel bilgi ve araçları mimarlık öğrencilerine sağlamayı hedefler. Bilgisayar destekli yazılım programlarında farklı ölçeklerde mimari çizimler ve modellemeler üretmek dersin esas kısmını oluşturur.

ARCH 216 BUILDING SCIENCE I  | YAPI FİZİĞİ I (3-0) 3

Fiziksel çevreye ilişkin ilkelerin kavranması, güneş, rüzgâr, su gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, ısı, su ve nemin olumsuz etkilerine karşı bina elemanlarının doğru tasarım çözümlerinin gerekliliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. İklimsel çevreyi oluşturan faktörlerin değerlendirilmesi, iklimsel çevre ile ilgili önlemler ve konuya ilişkin standartlar, yapı elemanlarında ısı akımı ve ısıya bağlı hareketler, yakıt ekonomisi yönünden tasarım sırasında göz önünde bulundurulacak kurallar, güneş kontrolü yöntemleri, yapıda su ve neme karşı alınması gereken önlemler, yalıtım sistemleri ve detayları ile ilgili çalışmaları kapsar.

ARCH 234 CONSTRUCTION SYSTEMS II | YAPI SİSTEMLERİ II (2-2) 3

Bu ders yapı problemlerinin çözümlenme çalışmalarında elemanter yaklaşım ile konstüksiyon bilgilerinin aktarılmasını kapsar. Bu aşamada merdiven sistemleri ve çatı sistemleri ana başlıkları kapsamına giren konular ele alınır. Bu çalışmalarda,değişik yapı malzemeleri ve strüktür sistemlerinin incelenmesi de bu dersin kapsamı içindedir.

ARCH 238 INNOVATIVE STRUCTURAL APPLICATIONS | YENİLİKÇİ STRÜKTÜREL ÇÖZÜMLER (3-0) 3

Strüktürel sistemlerin davranışını etkileyen etkenlerin gözden geçirilmesi. Kesin ve yaklaşık hesap yöntemlerinin kullanımı. Şekil değiştirmeler, iç kuvvet ve gerilmelerin dağılımı. Çerçeve sistemlerin yerçekimi ve yanal yük etkileri altındaki davranışı. Strüktürel sistemlerin sayısal modellemesine giriş. Basit makas ve çerçeve strüktürel sistemlerin tasarımı, imalatı ve test edilmesi.


3. YIL / GÜZ DÖNEMİ


ARCH 301 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  III | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III (4-4) 6

Bu, toplam altı stüdyosu bulunan Mimari Tasarım Stüdyosu serisinin üçüncü stüdyosudur. Mimari Tasarım Stüdyosu serisi, mimari müfredatın çekirdeğini oluşturmaktadır. Mimari Tasarım Stüdyosu, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulamalarını sağlar. Serideki her stüdyo, tasarımın çeşitli yönlerini kapsar ve tasarım sorununun konusuna, kavramına, ölçeğine ve bağlamına farklı bir vurgu yapar. Bu dersin ana odak noktası, kompozisyon, site, programın entegrasyonu ile orta ölçekli kamu binalarına (ofis blokları, hükümet binaları, eğitim ve araştırma birimleri, spor ve eğlence binaları vb.) Veya konut projelerine odaklanmaktır.

ARCH 305 CONSTRUCTION SYSTEMS III | YAPI SİSTEMLERİ III (2-2) 3

Binanın temel yapı bileşenlerine ilişkin konuları kapsar. Bu çerçevede, tavan sistemleri, kaplamalar, giydirme cephe sistemleri, kapı ve pencere sistemleri ile ıslak hacimlere ait detay çözümleri ve sıhhi tesisat sistemleri üzerine teorik bilgi ve uygulama çalışmaları yürütülür.

ARCH 311 ARCHITECTURAL HISTORY IV | MİMARLIK TARİHİ IV (3-0) 3

Mimarlık Tarihi IV dersi dört derslik mimarlık tarihi araştırma dersleri serisinin son dersi olarak öğrencilere mimarlık alanındaki gelişmelere eleştirel bir gözle bakabilme ve kültürler arası ilişkileri anlayabilme becerisi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders 20. ve 21. Yüzyıllardaki Türkiye’de yaşanan mimari ve sanatsal gelişmeleri örnekleyerek açıklamayı hedeflemektedir. Bu yüzyıllarda yaşanan hızlı değişimler, zıt fikirler ve bunların yansımaları sanat ve mimarlık üzerindeki yansımalarının tartışılması istenmektedir.

ARCH 315 HERITAGE CONSCIOUSNESS & CONSERVATION | KÜLTÜR MİRASI BİLİNCİ VE KORUMA (3-0) 3

Bu ders mimarlık öğrencilerine kültürel miras bilincini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu ders, kültürel mirasın korunması ve mimari restorasyon konularındaki olası derslerin giriş seviyesini oluşturur. ARCH315’te öğrencilerin kültürel miras ve mimari miras hakkında bilgi sahibi olmaları, değerlerini ve önemini anlamaları beklenmektedir.

ARCH 319 BUILDING SCIENCE II  | YAPI FİZİĞİ II (3-0) 3

Fiziksel çevreye ilişkin ilkelerin kavranması, güneş, rüzgâr, su gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, ısı, su ve nemin olumsuz etkilerine karşı bina elemanlarının doğru tasarım çözümlerinin gerekliliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. İklimsel çevreyi oluşturan faktörlerin değerlendirilmesi, iklimsel çevre ile ilgili önlemler ve konuya ilişkin standartlar, yapı elemanlarında ısı akımı ve ısıya bağlı hareketler, yakıt ekonomisi yönünden tasarım sırasında göz önünde bulundurulacak kurallar, güneş kontrolü yöntemleri, yapıda su ve neme karşı alınması gereken önlemler, yalıtım sistemleri ve detayları ile ilgili çalışmaları kapsar.


3. YIL / BAHAR DÖNEMİ


ARCH 302 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  IV | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU IV (4-4) 6

Bu, toplamda 6 stüdyo bulunan Architectural Design Studio serisinin dördüncü stüdyosudur. Architectural Design Studio serisi, mimari müfredatın çekirdeğini oluşturmaktadır. Architectural Design Studio serisi, öğrencilerin teorik ve teknik bilgi / becerilerini belirli tasarım problemlerine uygulamalarını sağlar. Serideki her stüdyo, tasarımın çeşitli yönlerini kapsar ve tasarım sorununun konusuna, kavramına, ölçeğine ve bağlamına farklı bir vurgu yapar. Bu dersin ana odağı, tasarım probleminin, tektonik, yapısal, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik yönlerinden oluşan teknolojik bir bağlam içinde bağlamsal yorumlanmasıdır. Konu ve ölçek, tasarım sorununa bağlı olarak değişir.

ARCH 314 CONTEMPORARY ARCHITECTURAL THEORIES | ÇAĞDAŞ MİMARLIK KURAMLARI (3-0) 3

Bu ders, Aydınlanma Dönemi’nden 21. yüzyıla kadarki dönemde mimarlık pratiğini yönlendiren temel teorik kuramları kapsar. Ders, 19, 20. ve 21. yüzyılların ortaya koymuş olduğu temel felsefi kuramların, bunların yol açtığı mimari akımların ve bu akımların bir yansıması olarak ortaya çıkan mimari ürünlerin incelemesini içerir. Ders, bu kuramları ve onların oluşturduğu mimari akım ve uygulamaları inceleyerek, öğrenciye mimari alandaki güncel gelişmeleri anlamalarında ve eleştirel bir şekilde analiz edebilmelerinde kullanabilecekleri düşünsel ölçütleri vermeyi amaçlar.

ARCH 316 HERITAGE DOCUMENTATION | KÜLTÜR MİRASININ BELGELENMESİ (2-2) 3

Bu ders, mimarlık mirasını gelecek nesillere aktarmak için gerekli olan belgeleme yöntemleri hakkında bilgi vermeyi ve bu metotları gerekli çalışmalar vasıtasıyla uygulayarak pekiştirmeyi amaçlar. Bu ders kapsamında, öğrencilere rölöve, görsel belgeleme ve yazılı belgeleme yöntemleri tanıtılır.

ARCH 320 PRINCIPLES OF CITY PLANNING AND URBAN DESIGN | ŞEHİR PLANLAMA İLKELERİ VE KENTSEL TASARIM (3-0) 3

Kentin tanımı, unsurlarının, işlevlerinin ve karşılık gelen fiziksel formunun gelişimi ve analizi. Şehir planlamaya giriş: tarihsel arka plan, arazi kullanım planlaması, ulaşım planlaması, farklı ölçeklerde planlama, şehirlerin yönetimi, şehirlerin oluşumuna rehberlik eden yasal çerçeve.


4. YIL / GÜZ DÖNEMİ


ARCH 401 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  V | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V (4-4) 6

Mimarlık eğitimi boyunca altı dönem süren mimari tasarım stüdyosu derslerinin beşincidir. Tüm mimari tasarım stüdyoları, mimarlık müfredatının özünü oluşturur; öğrencilere belirli bir tasarım problemi karşısında teorik ve teknik bilgi/becerilerini uygulamalarına olanak verir. Bu ders grubundaki her stüdyo dersi, tasarımın çeşitli görüşlerini ve tasarım probleminin konusu, fikri, ölçeği ve kapsamı bağlamında farklı vurgularını içerir. Bu dersin ana odağı ise, tarihi çevre bağlamında bir tasarım probleminin yorumlanmasıdır. Konusu ve boyutu, tasarım problemine göre çeşitlenir.

ARCH 407 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS | MESLEKİ UYGULAMA VE ETİK (3-0) 3

Yapım süreci diğer disiplinlerle ilişkili karmaşık bir süreçtir. Her mimari ürün, tasarım ve yapım süreçleri gözetildiğinde tek ve özeldir. Bu sebeplerle bu ders öğrencilere; gerçek hayat pratiğinde, bütünleşik tasarım süreçlerinde karmaşık yapım süreçleri için bakış açılarını geliştirmeyi ve etik değerleri temel alarak bu süreçleri yönetmeye yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ders, yapı elde etme süreçlerinin tüm aşamaları için paydaşların ve süreçlerin tanıtılması ve ilişkilerini tanımlayı aktarmaktadır. Bunların yanısıra etik değerleri ve mesleki uygulama kurallarının da tanımlanarak öğrencilere aktarılması ders içeriğinde gözetilir. Tüm bunlarla birlikte zaman, maliyet, kalite ve riskleri de gözeterek tasarım, yapım, planlama ve proje organizasyonun süreçleri de detaylı olarak incelenmektedir.

ARCH 441 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I (2-0) 2

Bu dersin kapsamı, işveren ve işçi tanımları ve konseptleri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, meslek hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yasalar, koruyucu ekipman, ergonomik riskler ve biyolojik risk faktörlerini içermektedir.


4. YIL / BAHAR DÖNEMİ


ARCH 402 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO  VI | MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VI (4-4) 6

Bu ders tasarım stüdyoları zinciri içinde son halkadır. Dönem, herbiri projenin farklı evrelerini içeren aşamalara bölünmüştür. Projenin gelişimi, ikişer kişilik öğretim elemanı takımlarının kritikleri aracılığıyla yönlendirilmektedir. Öğrenciler, her aşamadan not alabilmek için çalışmalarını stüdyoda sunmak zorundadırlar. Projenin oluşturulmasında kullanılan yöntem ve süreç, final jüriye sunulan projeden daha önemli sayılmaktadır. Öğrencilerin stüdyoda bulunmaları, çalışmalarını öğretim elemanlarına sunmaları ve stüdyo saatlerinde tartışmalara katılmaları beklenmektedir. Stüdyo saatleri, ilke olarak, öğrencilerin çizim yapmaları için değil, evde hazırladıkları çalışmaların eleştirilmesi için kullanılacaktır.

ARCH 442 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (2-0) 2

Bu dersin kapsamı, idari sorumluluklar, işveren ve işçi sağlığı ve güvenliği, çalışma alanının çalışanlar üzerindeki etkisi; çalışma alanının sağlık ve güvenliğe olan etkisi ve ofis ve şantiyeler için sağlıklı ve güvenlikli alanlar için çözüm teknikleri, inşaat kazalarıyla ilgili analizler, tartışmalar, risk tespiti yöntemleri, afet ve acil durum yönetimi konularını içermektedir.

 MİMARLIK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ


ARHC 304 HISTORY OF ARCHITECTURAL CONSERVATION IN TURKİYE | TÜRKİYE’DE MİMARİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI (3-0) 3

Bu ders mimarlık öğrencilerine, Türkiye’deki mimari mirasın korunma çabalarını ve uğranılan kayıpları tarihsel süreçte anlatmaktadır. Ders içeriği olarak, Osmanlı Döneminde Tanzimat sonrasında başlayan süreçte, günümüze değin kültür mirasının ve mimari mirasın korunması alanındaki başlıca gelişmeler karşılaştırmalı olarak öğrencilere anlatılmakta, geçmişten günümüze mimari mirasın korunması alanındaki sorunlar, yasal mevzuatın ve koruma örgütlenmesinin gelişimi gibi konularda bilgi aktarılmaktadır.

ARCH 307 ARCHITECTURAL ACOUSTICS | MİMARİ AKUSTİK (3-0) 3

Bu ders mimarlık öğrencilerine akustik ve mimari arasındaki çok boyutlu ve karmaşık ilişkiyi kapsamlı bir şekilde anlatmayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak için, akustik temel teorisinin oluşumu dahil olmak üzere oda akustiği açısından tasarım konuları verilecektir. Ayrıca, derste öğrencilere yeni bir yazılım tanıtacaktır. Bu dersin sonunda, öğrenciler hem akustik hem de mimari açıdan uygun tasarımlar üretmeyi öğreneceklerdir.

ARCH 317 INTRODUCTION TO HISTORIC ENVIRONMENT  | TARİHİ ÇEVRE KAVRAMINA GİRİŞ (3-0) 3

Bu ders, tarihi çevre tanımı ve onu oluşturan öğeler, kentsel koruma, çok katmanlı yerleşimler, kültürel peyzaj, küçük ve orta ölçekli tarihi yerleşimler, kırsal miras yerleşimleri, modern miras yerleşkeleri, tarihi çevrede yeni tasarım, kültürel miras yönetimi ve diğer ilgili güncel konuları inceleyerek ve tartışarak tarihi çevre kavramı ve onun korunması üzerine odaklanmaktadır.

ARCH 336 PASSVIE SOLAR ARCHITECTURE | PASİF GÜNEŞ MİMARİSİ (3-0) 3

Pasif ve aktif güneş sistemleri, pasif güneş tasarımının genel prensipleri, bina bileşenlerinin termofiziksel ve optik özellikleriyle elde edilen tasarım alternatifleri, doğrudan güneş kazanç sistemleri, dolaylı güneş kazanç sistemleri, ayrık ve hibrit güneş kazanç sistemleri, güneş soğutma sistemlerinin esasları bu dersin kapsamı içindedir.

ARCH 337 (DE)CODING PROCESS IN DESIGN | TASARIMDA ÇÖZÜMLEME SÜRECİ (3-0) 3

Bu ders, belirli bir bağlamda mimariyi şekillendiren fikirleri inceler ve test eder. Bu amaçla, her dönem belirli bir mimari araştırma konusu seçilecektir. Mevcut mekansal / mimari / kentsel problemler ve bunlara çeşitli tasarım tepkileri hakkında kavramsal farkındalık geliştirmek için “kod çözme” ve “kodlama” yöntemleri / prosedürleri kullanılacaktır.

ARCH 338 MUSEUM ARCHITECTURE | MÜZE MİMARİSİ (3-0) 3

Bu ders müze kavramını, içeriğini ve mimarisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, müze mimarisi, tarihi ve müzelerin türleri, müzelerin fonksiyonel ve teknik gereksinimleri ile müze mimarisinde çağdaş yaklaşımlar üzerine okumalar ve tartışmalar yapılmaktadır.

ARCH 355 EARTHQUAKE ARCHITECTURE | DEPREM MİMARİSİ (3-0) 3

Bu ders depreme dayanıklı mimari tasarım ilkelerini anlatmaktadır. Depremin tanımı ve Türkiye’nin sismik özellikleri dönem boyunca ele alınan konular arasında yer almaktadır. Dersin ana odak noktası betonarme yapıların malzeme ve mekanik özellikleri ile sismik performanslarının mimari bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Tasarımcılar tarafından yapılan sismik tasarım hataları araştırılacak ve bunlardan kaçınma yöntemleri üzerinde çalışılacaktır.

ARCH 357 ARCHITECTURAL DESIGN WITH CLIMATE | İKLİME DAYALI MİMARİ TASARIM (3-0) 3

Enerji, iklim ve tasarım ilişkisi, makroiklim ve mikro iklim, doğal, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları, pasif ısıtma ve soğutma sistemleri, bina bileşenlerinin ısıl tepkisi, bina içi ve dışı rüzgar ve hava hareketi, enerji verimli bina ve kentsel tasarım parametreleri , bu dersin içeriğinde yer almaktadır.

ARCH 359 THINKING READING WRITING ON OTTOMAN ARCHITECTURE | OSMANLI MİMARİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK, OKUMAK, YAZMAK (3-0) 3

Bu ön-seminer dersi Osmanlı mimarlığındaki ve Osmanlı kentlerindeki mimarlık kültürü, kentsel formlar, mekanın kullanımı ve temsiliyetine odaklanmaktadır. Bu derste sunulan malzeme 15.yy başlangıcından 19.yy sonuna kadar olan zaman aralığında İstanbul, Bursa, Edirne ve diğer Osmanlı kentlerindeki mimarlık örneklerini içermektedir. Dersin bağlamsal çerçevesini Osmanlı mimarlığı ve yapılı çevresi oluşturmaktadır. Osmanlıdaki kentleşme, temsiliyet, anıtsalllık kavramları diğer kültürler ile mukayeseli olarak tartışılacaktır.

ARCH 371 USE OF PUBLIC SPACES | KAMUSAL ALAN KULLANIMI (3-0) 3

Bu ders, çevresel psikoloji teorileri ve araştırma yöntemlerine giriş niteliğindedir ve bu yöntem ve teorilerin kentsel kamusal alanda uygulama çalışmasını da kapsar. Bu ders öğrencilerin başlangıç seviyede analitik çerçeve ile kamusal alan tasarımını kritik ve analiz edebilmelerini sağlar. Analitik çerçeve, kentsel kamusal alanın çevresel özelliklerinin insanların bu alanları kullanımını ve aktivitelerinin arasındaki ilişkiyi incelemeyi içerir. Bu ders, ekolojik perspektif teorisi ve bunun sağladığı zeminle tasarımcılar ve uygulayıcılara fiziki çevreyi nasıl sağlığı ön plana alan ve şehirde yaşayan insanlara yönelik kamusal alan olarak tasarlayacakları konusunda bir çerçeve çizer.

ARCH 411 CULTURE, COGNITION, AND CREATIVITY IN ARCHITECTURAL DESIGN | MİMARİ TASARIMDA KÜLTÜR, BİLİŞ VE YARATICILIK (3-0) 3

Bu ders, kültürel bilginin yaratıcılık ve mimari tasarımdaki bilişsel etkisine dair güncel teorileri ve araştırma sonuçlarını incelemeye çalışmaktadır. Biliş, kültür, yaratıcılık ve mimari tasarım üzerine teorik tartışmalar içerir.

ARCH 412 20th CENTURY ARCHITECTURAL HERITAGE | 20. YÜZYIL MİMARLIK MİRASI (3-0) 3

Bu ders, yirminci yüzyıl mimarlık mirası konusuna değinmektedir. Bu ders kapsamında, özellikle mimarlık bağlamında modernin anlamı, modern mimarinin ve yirminci yüzyıla damgasını vurmuş diğer mimari tutumların kültürel miras olarak adlandırılması ve koruma değerleri, ilgili yasa ve yönetmelikler, koruma sorunları ve müdahale yöntemleri incelenmekte; teorik bilgiler, ilgili yerel ve uluslararası örnekler üzerinden tartışılmaktadır.

ARCH 413 INFILL PROBLEMS IN URBAN HISTORIC SITES | TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI (3-0) 3

“Tarihi Çevrede Yeni Yapı” dersinin amacı kentsel tarihi alanlarda yeni yapı tasarımı yaklaşımları özelinde araştırma yapmaktır. Yoğun tarihi alanlarda yeni binaların tasarımı için dikkate alınması gereken temel ilkeler inclenmektedir. Türkiye’den ve dünyadan seçilen örnekler üzerinden farklı tasarım yaklaşımları ve ulusal ve uluslararası kararlar tartışılmaktadır.

ARCH 414 TRADITIONAL ANATOLIAN HOUSES | GELENEKSEL ANADOLU KONUTU (3-0) 3

“Geleneksel Anadolu Konutu” dersinin  amacı Anadolu konut kültürü üzerine bir araştırma yapmak, geleneksel konutlarda bulunan mekanları ve mekanların ana öğelerini incelemek, bölgelere göre mimari, yapım tekniği ve malzeme farklılıklarını anlamaktır. Ders kapsamında geleneksel konut üretimindeki sosyolojik ve coğrafi faktörler ele alınmaktadır. Ayrıca Anadolu evlerindeki süreklilikler tartışılmaktadır.

ARCH 415 UNDERSTANDING MULTI-LAYERED HISTORIC CITIES | ÇOK KATMANLI TARİHİ KENTLERİ ANLAMAK (3-0) 3

Çok katmanlı bağlamlarda anlama, analiz, değerlendirme ve temsil etme yaklaşımları; yerleşimlerden kalıntılara uzanan ölçekte tarihsel süreklilik ve ilişkilerin oluşturduğu katmanlaşmaları araştırma; çok katmanlı yerleşimlerin planı-volumetrik görüntüsünün araştırmalar sonucu elde edilen verilere dayanarak oluşturulması, seçilen tarihi kentlerde temsili, yorumlayıcı ve dönüştürücü tasarım araştırmaları ve ütopyalar.

ARCH 416 SURVEYING AND RECORDING CULTURAL HERITAGE | KÜLTÜREL MİRASIN ÖLÇÜLENMESİ VE BELGELENMESİ (3-0) 3

Mimari koruma konusundaki tespit çalışmaları, amaçları ve sistematik işlemleri hakkında bilgi üretmek; son zamanlarda kültürel miras üzerine uygulanan fotogrametrik, optik ve elektronik ekipmanlarla yapılan araştırma platformunu sağlamak; Tarihi yapılardan toplanan verilerin belgelenmesinde kullanılan farklı yöntemler hakkında eleştirel bir değerlendirme yapabilmek.

ARCH 417 SPACES OF UTOPIA/DYSTOPIA/HETEROTOPIA | ÜTOPYA/DİSTOPYA/ HETERETOPYA MEKANLARI (3-0) 3

Seçilen metinlerin ve görsel belgelerin okunmasıyla ders, hem yeni / eleştirel / heterojen yaşam yapıları inşa etmek hem de güncel kentsel yaşamı anlamak için Ütopya / Distopya / Heterotopyaların rolünü takip edecektir.

ARCH 425 MODERNIST TEXTS | MODERN METİNLER (3-0) 3

Ders, modernitenin ne olduğunu ve edebiyat, müzik, sinema ve mimaride modern düşünce ile gelen yeni yaklaşımları inceler. Modernitenin tüm düşün dünyasını nasıl değiştirdiğini irdelemektedir.

ARCH 426 GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEMS | YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMLERİ (3-0) 3

Bu ders sürdürülebilirlik çatısı altında yeşil bina ve yeşil bina değerlendirme sistemlerini; yaşam döngü analizi, gömülü enerji, maliyet etkinliği gibi başlıklarla incelemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda dünyada yaygın olarak kullanan değerlendirme sistemleri, teknik, uygulama, belgeleme ve değerlendirme yönleriyle incelenmektedir.

ARCH 428 CRITICAL ANALYSIS ON ARCHITECTURAL DOCUMENTARIES | MİMARİ BELGESELLER ÜZERİNE ELEŞTİREL ANALİZ (3-0) 3

Bu ders, 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kentsel yaşamdaki yeni kentsel meseleleri ve dönüşümleri mimari belgeseller aracılığıyla keşfetmek için tasarlanmıştır.

ARCH 430 THEORIES IN THE HISTORY OF VISUAL CULTURE | GÖRSEL KÜLTÜR TARİHİ KURAMLARI (3-0) 3

Bu ön-seminer dersi sanat, görsel kültür ve kentsel çevre tarihsel çalışmalarının teorik ve metodolojik konularına odaklanmaktadır. Konu hakkındaki eleştirel metinler okunup tartışılacak ve sanat tarihi ve eleştirel analizlerin merkezindeki konular ana kavramlar üzerinden tartışılacaktır. Üretim, hamilik, sanat ve mimarlık üretiminin kullanımı, temsiliyet, üslup konusu ve anlam farklı yaklaşımlar çerçevesinde tartışılacaktır.

ARCH 435 ETHICS AND PROFESSIONAL PRACTICE-CASE STUDIES | MESLEK YAŞAMI VE ETİK- ÖRNEKLER (3-0) 3

Mimarlık mesleği seçme kararı , eğitimi hakkında görüşler ( Genel ve Bölüm özelinde ) Diploma sonrası Meslek yaşamı : – Çalışma alanları -Bireysel sorumluluklar -Kollektif sorumluluklar -Meslek Etiği ne demektir ? -Meslek etiği yasaları ve yönetmelikleri -Meslek etiği sınırları -Dünyadaki uygulama örnekleri ve varsa farkları -Mimari meslek pratiği nedir ? -Etik ve davranış kurallarının amacı nedir ? -Sürekli Mesleki gelişim nedir ? Denetim ve taleb yetkili kurumu nedir ?

ARCH 436 CASE STUDIES IN SOCIAL HOUSING AND COMMUNITY PLANNING | SOSYAL KONUT VE TOPLULUK PLANLAMASI ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMALAR (3-0) 3

Bu ders tasarım ve planlamadan mekansal ve sosyal üretimine değin sosyal konut ve topluluk planlamasına ilişkin genel kavramlar üzerine mimarlık öğrencileri için genel bir kavrayış geliştirmeyi amaçlar. Ders, mimarlık, kentsel tasarım ve planlamanın eylemsel ara kesitinde yer alan bir alan olarak sosyal konuta ilişkin mekansal eylemlerle olduğu kadar ekonomik ve sosyal müdahalelerle de ilgilenir.

ARCH 438 CRITICAL APPROACHES TO ARCHITECTURAL THEORY | MİMARLIK KURAMINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR (3-0) 3

Ders, 2000 yılından sonra mimarlıkta çağdaş teorinin pratiğe göre öneminin az olduğu teorik metinleri öğrencilere tanıtır. Teorinin çağdaş pragmatik mimari ortamdaki yeni rolüne odaklanmaktadır.