MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAMIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Tasarımda biliş ve biliş çalışmaları
• Kinetik mimarlık(hareketli sistemler)
• Semiotik ve mimarlık
• Sürdürülebilir mimarlık
• Yapı fiziği (enerji etkin tasarım, aydınlatma, akustik)
• Proje ve yapım yönetimi
• Mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler
• Mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi
• Kültür mirasının tanımı, korunması ve iyileştirilmesi

BAŞVURU KOŞULLARI

Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.

Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra Enstitü ana bilim dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

PROGRAM GEREKSİNİMLERİ

Yüksek lisans derecesi, M.S/Ph.D. komitesi tarafından onaylanan bir çalışma programı sonucunda kazanılır. Her öğrenci en az 16 kredi birimi Mimarlık yüksek lisans dersleri olacak şekilde en az 36 kredi birimini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler akademik planlamaları ve gelecek kariyer hedeflerine uygun dersler seçmeleri ve ilgili akademik danışmanlarıyla beraber yakın çalışmaları konusunda desteklenmektedir. Öğrenci için programı bitirme aşaması yüksek lisans tezidir. Tezle ilgili araştırmasını üç kişilik bir komitenin yönlendirmesi ile bağımsız olarak yürütür. Başarılı öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler ve bununla ilgili seçenekleri uygun zamanda danışmanlarıyla görüşmeleri sağlanır.

Mimarlık Yüksek Lisans derecesi almak için 1 kredili zorunlu, 2 kredisiz zorunlu ve 6 kredili seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi toplamak gerekmektedir. Alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin listesi aşağıdadır:

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 501 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
ARCH 590 Seminer 0 0 0 7,5
ARCH599 Tez 0 0 0 60

 

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ARCH 502 Bütünleşik Tasarım Stüdyosu 2 2 3 7,5
ARCH 503 Strüktürel Sistemlere Müdahale Yöntemleri 3 0 3 7,5
ARCH 504 Mimarlıkta Strüktürel Sistemlerin Sayısal Modellenmesi 3 0 3 7,5
ARCH 505 19.yy ve Erken 20.yy. Osmanlı-Türkiye Mimarlığı 3 0 3 7,5
ARCH 506 Kapadokya’da Yerleşmeler Tarihi 3 0 3 7,5
ARCH 507 Köprü Kurmak: “Atrium Evi” ile “Hayat Evi” arasında Doğu Akdeniz’de Konut 3 0 3 7,5
ARCH 508 Mimaride Aydınlatma Tasarımı 3 0 3 7,5
ARCH 509 Sürdürülebilir Bina Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7,5
ARCH 510 Türkiye’de Korumanın Yasal Boyutu 3 0 3 7,5
ARCH 511 Mimari Restorasyon Kavramını Anlamak 3 0 3 7,5
ARCH 512 Tasarım Bilişi ve Yaratıcılık 3 0 3 7,5
ARCH 513 Mimari Tasarımda Kültürel Şemaların Bilişsel Kullanımı 3 0 3 7,5
ARCH 514 Mimaride Rasyonel ve İrrasyonel Dönemler 3 0 3 7,5
ARCH 515 Mimari Semiotik 3 0 3 7,5

 

DERS İÇERİKLERİ

ARCH 501  MİMARLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3-0) 3
Bu dersin temel amacı yüksek lisans öğrencilerine rehberlik sağlayacak temel araştırma bilgilerinin sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle öğrencilere bir konu ve soru belirlemek ve bu araştırma sorunsalını net bir şekilde ifade edebilmenin yöntemleri gösterilecektir. İkinci aşamada, bu araştırma sorusunun ele alınmasında uygulanabilecek yöntemler tariflenecektir. Belirlenen yöntem çerçevesinde literatüre taraması yapmak, bibliyografya oluşturmak, ana ve ikincil kaynakları belirlemek ve tüm bu veriler ışığında araştırma sorusu ve yöntem çerçevesinde bir kurgu oluşturmaları dersin hedefidir.
ARCH 590  SEMİNER (0-0) 7,5
Öğrencilerin ilgi duydukları ve tez aşamasında çalışmayı planladıkları alanlarda güncel bilgilere, tartışmalara ve literatüre hakim olabilmeleri için gerekli araştırmaların ve tartışmaların yürütüldüğü ders olması açısından seminer dersi tezli yüksek lisans programının önemli bir parçasıdır. Kredisiz, zorunlu derstir. Öğrencilere ilgi duydukları ve tez konusu olarak çalışmayı planladıkları alanlar üzerine akademik tartışma ve paylaşım ortamı sunmayı amaçlar. Bu ders kapsamında her öğrenciden ilgi alanında güncel bilgilere, tartışmalara ve kaynaklara dair bilimsel araştırma yapması beklenir. Öğrenciler dönem sonunda bu çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunarlar. Bu ders sonunda öğrencilerin ilgi duydukları ve tez aşamasında çalışmayı planladıkları alanda güncel bilgi, tartışmalara ve literatüre hakim olmaları hedeflenir.
ARCH 599 TEZ (0-0) 60
Tez çalışmasını kapsayan bu ders Tezli Yüksek Lisans programının esas dersidir. Kredisiz, zorunlu derstir. Tez konusu onaylanmış olan öğrencilerin danışmanları denetiminde ve danışmanları ile bilgi alışverişinde bulunarak bağımsız olarak yürüttükleri tez çalışmasını kapsar. Bu ders sonunda öğrencinin tezini akademik ve etik kriterlere ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yazım Kurallarına uygun olarak tamamlaması beklenmektedir.
ARCH 502 BÜTÜNLEŞİK TASARIM STÜDYOSU (2-2) 3
Yüksek lisans çalışmaları sadece teorik bilginin üretimini değil ayrıca pratik bilgilerin de araştırıldığı ve geliştirildiği süreçlerdir. Bu bağlamda teorik ve uygulama bilgilerinin pekiştirileceği, bütüncül bir yaklaşıma sahip olan bir stüdyo dersi olarak yüksek lisans programında önemli bir yere sahiptir. Uygulamalı ve seçmeli derstir. Öğrencilerin tasarım alanında pek çok bilgiyi analiz ederek, bütünleşik bir yaklaşımla sentezlemeleri sağlanır. Yapım süreçlerinde yer alan farklı pek çok farklı sistemin entegre edildiği tasarım sorunlarına belirlenen proje konusu kapsamında tasarım çözümleri aranır. Öğrenciler dönem sonunda çalışmalarını mimari proje olarak sunarlar. Bu ders ile öğrencilerin yapının farklı sistemlerinin tasarım sürecinde entegre etmenin önemine varmaları, bu entegrasyon sürecinde farklı yöntemleri ortaya koyabilmeleri ve geliştirebilmeleri, tasarım bilgisinin geliştirilmesi için diğer paydaşlarla işbirliği ve öneminin kavramaları, teorik bilgilerin tasarım aracılığıyla mesleki uygulanabilir bilgiye dönüştürmeyi ve tasarım güçlerini arttırmaları hedeflenmektedir.
ARCH 503 STRÜKTÜREL SİSTEMLERE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ (3-0) 3
Statik ve mukavemet konularının temel kavramlarının gözden geçirilmesi. Strüktürlerin sayısal modellemesine giriş. Betonarme, Çelik ve Ahşap çerçeve sistemlerde yapısal değişiklikler. Yığma yapılar, basınç altında çalışan strüktürel sistemler ve tarihi yapılarda strüktürel müdahale yöntemleri.
ARCH 504 MİMARLIKTA STRÜKTÜREL SİSTEMLERİN SAYISAL MODELLENMESİ (3-0) 3
Statik ve mukavemet konularının temel kavramlarının gözden geçirilmesi. Strüktürlerin sayısal modellemesine giriş. Çubuk elemanların modellenmesi, plak elemanların modellenmesi, katı elemanların modellenmesi. Yapısal davranışın anlaşılması için gerekli modelleme parametreleri.
ARCH 505 19.YY VE ERKEN 20.YY OSMANLI-TÜRKİYE MİMARLIĞI (3-0) 3
Bu dersin temel amacı öğrencilerin, ‘Osmanlı imparatorluğunun en uzun yüzyılı’ olarak tarih yazımında yerini alan 19.yy ve onu takip eden 20.yy başlarındaki gelişmeler paralelinde mimarlık ortamının ve onun üretimini sorgulamalarıdır.  Bu yüzyıldaki Osmanlı imparatorluğunda ortaya çıkan yeni program ihtiyaçları ve bu programların mimari yansımaları, stil ve mimarlık tarihi yazımı çerçevesinde sorgulanacaktır.  
ARCH 506 KAPADOKYA’DA YERLEŞMELER TARİHİ (3-0) 3
Bu ders kapsamında Kapadokya üzerinden neolitik dönem höyüklerinden günümüze uzanan mimarlık ve yerleşme tarihi okumaları yapılacaktır. Bu okumalar aracılığıyla Anadolu coğrafyası ve tarihine, bu topraklar üzerinde birbirini takip etmiş ve/veya karşı karşıya gelmiş kültürlerin etkileşimlerine ve değişen yönetim merkezleri ile bu coğrafyanın kurduğu ilişkilere daha geniş bir perspektifte bakmak mümkün olacaktır. Dersler okumalar ve bunların tartışması üzerinden yürütülecektir. Ayrıca her bir öğrencinin belirlenecek bir araştırma konusu üzerinde bir makale yazması beklenmektedir.
ARCH 507 KÖPRÜ KURMAK: “ATRIUM EVİ” İLE “HAYAT EVİ” ARASINDA DOĞU AKDENİZ’DE KONUT (3-0) 3
Bu derste Doğu Akdeniz havzasında ve özellikle de Anadolu’da Ortaçağ’da konut mimarisi üzerinde durulacaktır. Geç Antik dönem konutu ile Osmanlı dönemi konutu arasındaki zaman diliminde konut mimarisini sorgulayan ders kültürler arası karşılıklı etkileşimleri ve atrium, avlu, hayat gibi mimari elemanların orijinini ve sürekliliğini sorgulmayı amaçlamaktadır. Dersler okumalar ve bunların tartışması üzerinden yürütülecektir. Ayrıca her bir öğrencinin belirlenecek bir araştırma konusu üzerinde bir makale yazması beklenmektedir.
ARCH 508 MİMARİDE AYDINLATMA TASARIMI (3-0) 3
Bu ders kapsamında aydınlatmanın temel ilkeleri, ışık, renk, algı ile bunların mimari tasarıma yansıtılma biçimleri, aydınlatma fiziği, aydınlık düzeyi hesabı, yapay aydınlatma, doğal aydınlatma, güneş/gölge analizi, günışığı faktörü, farklı bina tipleri için uygun aydınlatma tasarımı seçenekleri aktarılmaktadır.
ARCH 509 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMI İLKELERİ (3-0) 3
Bu ders kapsamında sürdürülebilir bina tasarımının temel ilkeleri, yapı-çevre ilişkisi, çevresel sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü değerlendirme, kaynak korunumu, atık yönetimi ve ilgili mevzuata ilişkin güncel bilgiler aktarılmaktadır.
ARCH 510 TÜRKİYE’DE KORUMANIN YASAL BOYUTU (3-0) 3
Dönemin büyük bir bölümünde Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılından günümüze, koruma ile ilgili mevzuatın ortaya çıkışı ve gerekçelerinin tartışılması öngörülmüştür. Son bölümde mevzuatın koruma bağlamında çözülmemiş sorunları, koruma süreçlerinde kendi başına ne derece yeterli olabileceği konuları ile ilgili tartışmalar yapılacaktır. Dönem genel tekrar yapılarak bitirilecektir.
ARCH 511 MİMARİ RESTORASYON KAVRAMINI ANLAMAK (3-0) 3
Dönemin başlangıcında koruma terminolojisi ve mimari restorasyonun kısa tarihi üzerinde durulacaktır. Bunun akabinde günümüzün mimari koruma anlayışını biçimlendiren değer, kültür, eğitim, ihtiyaç ve talep, aidiyet ve mülkiyet, mevzuat, politika, medya kavramları tartışılacaktır. Son üç hafta daha önceki tartışma süreçlerinde edinilen bilgilerin gözden geçirilmesini ve daha önceden seçilmiş konularda öğrenciler tarafından hazırlanacak dönem ödevlerinin sunuşunu içerecektir.
ARCH 512 TASARIM BİLİŞİ VE YARATICILIK (3-0) 3
Bu ders ‘biliş’, ‘tasarım bilişi’ ve ‘yaratıcılık’ alanlarını karşılaştırmalı olarak incelerken, mimari tasarımda etkin olan bilişsel yapı ve süreçlerin mimari yaratıcılığa olan etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında sırasıyla: biliş kavramı (bilişin tanımı, bilişsel bilimin ve bilişsel psikolojinin tarihi ve tanımı, bilişsel bilgi depolama teorileri, bilişsel bilgi depolama yapıları, şema teorisi ve network teorisi, sistem teorisi), bilişsel şemalar (bilişsel şema tanımı, bilişsel şemaların kullanımı, bilişsel şema tipleri), biliş ve yaratıcılık (yaratıcılığın tanımı, yaratıcılığın özellikleri, yaratıcılık çalışmaları konusundaki farklı yaklaşımlar, bilişsel yaratıcılık çalışmaları, yaratıcılıkta bilişsel şemalar), ve, tasarım bilişi ve mimari tasarım (tasarım bilişinin tanımı, tasarım bilişi çalışmalarının tarihi, tasarım probleminin tanımı ve özellikleri, tasarımda yaratıcılık, yaratıcı tasarımda bilişsel süreç ve yapılar, tasarım problemi çözmede bilişsel şema kullanımı, tasarımda öncel bilginin bilişsel kullanımı, tasarımda öncel bilginin tipleri, öncel bilgi ve bilişsel şema ilişkisi, mimari tasarımda öncel bilgi tipleri (tipler ve öncül örnekler), mimari tasarım eğitiminde öncel bilginin yeri, mimari tasarımda öncel bilginin kullanımının aşamaları: kendine mal etme, örnekseme ve inovasyon) konuları incelenecektir.
ARCH 513 MİMARİ TASARIMDA KÜLTÜREL ŞEMALARIN BİLİŞSEL KULLANIMI (3-0) 3
Bu ders ‘kültür’, ‘biliş’ ve ‘mimari tasarım’ alanlarını karşılaştırmalı olarak incelerken, kültürel şemaların ve mimari tiplerin mimari tasarımdaki bilişsel etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında sırasıyla: kültür kavramı (kültürün tanımı, insan bilişindeki yeri, önemi ve kullanımı; bilişşel temsil yapılarıyla olan ilişkileri), bilişsel şemalar (bilişsel şema tanımı, şema teorisi, şema tipleri ve şema üretimi), kültürel şemalar (kültürel şema tanımı, kültürel şemaların bilişteki yeri, tipleri ve kullanımı), kültürel şemaların yaratıcılıktaki yeri ve bilişsel kullanımı (yaratıcılıkta kültürün ve kültürel bağlamın yeri ve önemi), kültürel şemaların mimari tasarımda yeri ve bilişsel kullanımı (kültürün, kültürel şemaların ve öncel bilginin mimari tasarımdaki yeri), mimari tasarımda kullanılan alana özgü öncel bilgi tipleri (mimari tipler ve öncül örnekler), mimari tip kavramı (mimari tip kavramının tanımı, tarihi, çeşitleri ve eleştirisi), mimari tip kavramının kültürel şemalarla olan bilişsel ilişkisi, mimari tip kavramının mimari tasarımda bilişsel kullanımı, ve mimari tip kullanımının sosyal rolü, incelenecek ve bu teorik incelemelerin ışığında mimari tasarım alanından seçilmiş çeşitli vakalar irdelenecektir (Türkiye’den Aga Khan ödülü kazanmış konut projeleri mimari tip kullanımları bakımından incelenecek, yer aldıkları bağlamdaki geleneksel mimari tipler araştırılacaktır).
ARCH 514 MİMARİDE RASYONEL VE İRRDÖNEMLER (3-0) 3
Toplum Bilimler sözlüğünde sanat, gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan devinimi biçimidir. Bu derste sanatın temel kavramlarını mimarlık aracılığı ile tartışılmaya çalışılacak, belirli dönemlerde belirli biçimler ile genelleştirebileceğimiz ve stil denilen kavramın toplumsal yapı ile olan bağlarını araştırılacaktır. Derste, sanat, stil, biçim, fonksiyon,  toplum görüşü, rasyonalizm, romantizm, irrasyonel, klasik, barok, batı kültürü…. gibi kavramlara değinilecektir.
ARCH 514 MİMARİ SEMİOTİK (3-0) 3
Semiotik, toplumun tüm kültürel yaratımlarının işaretler sistemi olarak analiz edilebileceğini, tüm kültürel fenomenlerin bir işaret sistemi olarak iletişim aracı olduğunu ve bu iletişimin kültürlerin anlaşılmasında bir araç olduğunu ortaya koyan çalışma alanıdır. Daha basit bir anlatımla, semiotikçiler anlamın nasıl üretildiğine ilişkin çalışmalar aracılığı ile sadece iletişim değil, gerçekliğin de deşifre edilme biçimleri ile uğraşırlar. Ders işaret sistemleri ve nasıl deşifre edildiğine ilişkin bir araştırma alanı kurgulanması için tasarlanmıştır.